22 292 61 61

Ożarowski Klub Mam

REGULAMIN OŻAROWSKIEGO KLUBU MAM (OKM)

SŁOWNICZEK

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

OKM – Ożarowski Klub Mam

CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” – miejsce odbywania się zajęć

Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

Organizator – Dom Kultury „Uśmiech”

Administrator – pracownik CIS „Przy Parku” zarządzający grupą na Facebooku

Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika CIS.

Ożarowski Klub Mam opiera się na współpracy Domu Kultury „Uśmiech” z mieszkańcami. Program zajęć jest efektem wspólnych działań Domu Kultury „Uśmiech” i osób zaangażowanych w działalność Klubu. Rodzaj zajęć ustalany jest na bieżąco podczas wspólnych spotkań. Ich realizacja zależy od zaangażowania uczestników w ich przygotowanie.

 

I. Zasady należenia do OKM i opłat członkowskich

 1. Zajęcia Ożarowskiego Klubu Mam skierowane są do mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

 2. Osoby, którzy chcą należeć do OKM, na wstępie wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” oraz składają odpowiednie dokumenty potwierdzające, że są mieszkańcami Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób niezameldowanych – zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki).

 3. Uczestnictwo w spotkaniach OKM podlega opłacie członkowskiej w trybie miesięcznym. Ustala się opłatę miesięczną w wysokości 30 złotych. Opłata ta nie jest opłatą za spotkania zorganizowane („Gordonki”, „Zmysłowianki’ itp.) lecz stałą opłatą członkowską. Każdy po wniesieniu miesięcznej opłaty ma prawo korzystać ze wszystkich aktywności OKM. Opłatę uiszczamy przelewem do 10-tego każdego miesiąca.

 4. Osoby spoza Gminy mogą uczestniczyć w zajęciach tylko jeśli są wolne miejsca. Uczestnictwo w spotkaniach OKM dla osób spoza Gminy Ożarów Mazowiecki podlega opłacie członkowskiej w wysokości 50 złotych/ miesięcznie.

 5. Opłatę członkowską należy uiścić przelewem:

PRZELEW NA KONTO: 22 1020 1055 0000 9102 0311 1572

W tytule: IMIĘ, NAZWISKO, KLUB MAM, MIESIĄC,CIS (np. Janina Kowalska, Klub Mam, opłata członkowska za wrzesień, CIS)

 1. W zajęciach uczestniczą rodzice (Opiekunowie) razem z dzieckiem do 3 r.ż.

 2. W zajęciach zorganizowanych może uczestniczyć maksymalnie 26 osób (13 dzieci i ich opiekunów).

 3. O przyjęciu do konkretnej grupy na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

 4. Jeżeli liczba chętnych przekroczy 26 osób zostanie utworzona dodatkowa grupa.

 5. Zajęcia odbywają się w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. Poznańskiej 292 w Ożarowie Mazowieckim.

 6. Osoby, które nie uczestniczą w spotkaniach, nie odpowiadają na próby kontaktu ze strony organizatora, nie uiszczają opłaty członkowskiej lub/i nie stosują się zasad zawartych w tym regulaminie mogą zostać usunięte z Ożarowskiego Klubu Mam.

 

 

 

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć zorganizowanych („Gordonki”/ „Zmysłowianki”)

 

 1. Pracownicy CIS „Przy Parku” przekazują komunikaty poprzez e-mail. Każda osoba zarejestrowana w OKM zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z pracownikami CIS „Przy Parku”.

 2. Drugim z kanałów informacji o działalności OKM jest zamknięta grupa utworzona na Facebook’u. Osoby, które należą do OKM po wysłaniu prośby o dołączenie do grupy są do niej dodawane. Administrator grupy zastrzega sobie prawo do aktualizacji takiej grupy na bieżąco. Osoby, które nie uczestniczą w spotkaniach zostaną usunięte z grupy.

 3. Zajęcia zorganizowane odbywają się 1 raz w tygodniu, w dniach i godzinach ustalonych według grafiku Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim.

 4. Zajęcia zorganizowane odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. Ze względu na różne etapy rozwoju dzieci i dostosowane do nich zabawy edukacyjne, bardzo ważne jest aby każde dziecko uczestniczyło w dedykowanej dla niego grupie wiekowej. Wszelkie zmiany są możliwe tylko po konsultacji z pracownikami CIS „Przy Parku”.

 5. Poza zorganizowanymi zajęciami mogą odbywać się spotkania, na które nie obowiązują zapisy. Takie spotkania będą planowane poza czasem zajęć zorganizowanych.

 6. Na spotkania w Klubie opiekunowie przyprowadzają tylko zdrowe dzieci, aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób wirusowych.

 7. Każdy opiekun uczestniczy w zajęciach z jednym dzieckiem.

 8. Każdy opiekun osobiście dba o bezpieczeństwo swojego dziecka. Opiekunowie zwracają też uwagę na pozostałe dzieci i w miarę możliwości oraz potrzeb wspierają innych opiekunów w opiece nad nimi.

 9. W czasie zajęć zorganizowanych ("Gordonki" i "Zmysłowianki") według zaleceń od prowadzących, wszyscy opiekunowie aktywnie uczestniczą w zajęciach. Co oznacza, że nie prowadzą dialogów między sobą, ale śpiewają i pokazują razem z prowadzącymi, ponieważ na tym polega idea tych zajęć (dziecko uczy się poprzez obserwację dorosłych).

 10. Każdy rodzic uczestniczący w zajęciach ma obowiązek czytelnego podpisania się na liście obecności swoim imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem dziecka, jeśli jest jego opiekunem/ką w czasie zajęć.

 11. Jeżeli zamiast rodziców dziecko uczestniczy w zajęciach razem z opiekunem/ką, babcią lub inną osobą, rodzic ma obowiązek napisać upoważnienie, w którym wyraża zgodę na opiekę nad swoim dzieckiem w czasie zajęć OKM przez wskazaną przez siebie osobę.

 12. Jeżeli ktoś nie może/ nie chce uczestniczyć w zajęciach OKM w danym miesiącu, jest zobligowany aby niezwłocznie to zgłosić do pracowników CIS (najpóźniej do 10-tego danego miesiąca).

 13. Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć w ramach OKM (typu: pilates, fitness, wykład), które mogą podlegać dodatkowej opłacie (w trybie jednorazowym lub comiesięcznym w przypadku zajęć cyklicznych). Zajęcia takie odbywać się będą w zależności od liczby zainteresowanych członków. Wysokość opłaty zależna jest od ilości chętnych i ceny jednostkowej.

 

III. Zasady obowiązujące w CIS „Przy Parku”

 

 1. Każdy z opiekunów dba o wyposażenie Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”. Każda zauważona usterka powinna być niezwłocznie zgłoszona do pracowników CIS.

 2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

 3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CIS nadzorujący imprezę.

 4. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo podczas działalności OKM.

 5. Podczas zajęć w celach popularyzacji OKM wykonywane są zdjęcia oraz zapis audio-wizualny. Każda osoba biorąca udział wraz ze swoim dzieckiem automatycznie wyraża zgodę na publikacje. W przypadku braku takiej zgody zgłaszamy taką informację wszystkim uczestnikom spotkań, a przede wszystkim pracownikom CIS „Przy Parku”. Brak takiej informacji uważany jest za udzielenie zgody na użycie wizerunku swojego oraz swojego podopiecznego do celów związanych z działalnością OKM.

 

 

IV. Pozostałe postanowienia

 

 1. Dom Kultury „Uśmiech” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z zajęć w CIS w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez CIS wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.